Rožnov
Obec
Rožnov

Neznášov


19. století

Zrušením roboty r. 1848 byly uvolněny poměry na vesnicích, tudíž i v Neznášově. Vesnice se osamostatnila a získala svoji samosprávu - radní a rychtáře. Obyvatelé již nebyli vázáni robotní povinností a mohli si najít práci i jinde nedaleko obce. Nyní také měli dost času, a tak mohli pracovat na svém, rozhodovat se samostatně. Snažili se poučit, jak nejlépe obdělávat půdu a zavádět nové plodiny - brambory a cukrovku.

Zrušením roboty se otevřela cesta i osvětové práci - roku 1868 se hrálo první divadlo v krčmě na Chrustavce.

Svoji školu měla obec již roku 1835, ale dům od domu, teprve roku 1840 je umístěna v obecní pastoušce. Od roku 1854 se obec přiškoluje do obce Habřina, kde obce společně postavily školu.


20. století

15. března 1903 byla založena hospodářsko-čtenářská beseda, co se od ní očekávalo to plnila - osvětu hospodářskou i kulturní. Začínalo se četbou vlasteneckých knih, časopisů politických i hospodářských. Zábavní odbor se staral o plesy a divadla, druzí přemýšleli o nákupu uhlí, hnojiv a hospodářských strojů.

V roce 1904 byla založena Kampelička, v roce 1913 byla postavena obecní váha a ustanoveno družstvo pro pojišťováni dobytka.

Období první světové války přivodilo i do obce dost bídy a nedostatku, ale především z 25 narukovaných vojínů se jich několik nevrátilo. To byla daň válce.

Poválečná léta se vyznačovala novým rozmachem. I občané z Neznášova nebyli jen rolníky, ale měli mezi sebou i různé dobré řemeslníky - nejvíce zedníky, ale i tesaře, krejčí, ševce, kováře nebo lesní dělníky.

Pětadvacátá léta přinesla konečně dlouho očekávanou pozemkovou reformu, při které Neznášovští získali na 50 ha polí a luk do svého vlastnictví.

Roku 1926 byl zaveden do celé obce rozvod elektrické energie. Mimo zůstaly jen mlýn a hájovna.

Dobré hospodářské podmínky umožnily novým stavebníkům postavení rodinných domků. Stavební místa byla získána na panských pozemcích vedle silnice vedoucí k Rožnovu.

A že se ani živelní pohromy nevyhnuly Neznášovu, svědčí slintavka a kulhavka, která přišla na hovězí dobytek v roce 1920. V roce 1924 zase přišla pohroma na lesy a v roce 1929 velkými mrazy pomrzlo mnoho ovocného stromoví.

Vedení obce věnuje velikou pozornost obecním cestám, a proto v roce 1930 štorcuje se cesta pod Chloumek, po které chodívaly pohřební průvody na památný Chloumek. Roku 1933 byl vybudován nový hřbitov.

Založením hasičského sboru v sousedním Rožnově v roce 1889, se občané Neznášova cítili dosti chráněni, a proto až v roce 1936 byl ustanoven hasičský sbor a koupena ruční stříkačka, aby za 7 let se koupila stříkačka motorová.

V roce 1937 byla provedena generální oprava obecního domku. V roce 1957 se ustavuje Jednotné zemědělské družstvo. V roce 1958 se pořídily traktory Z 25 a Škoda 30 a v roce 1959 byla zahájena stavba stáje pro 96 kusů dojnic.

Roku 1960 došlo ke sloučení obcí Rožnov a Neznášov, v tomto roce se i sloučilo JZD Neznášov s JZD Rožnov a od roku 1961 pod názvem JZD Rožnov-Neznášov hospodaří společně.

Počet obyvatel

1. písemná zmínka

2 části obce

SDH