Rožnov
Obec
Rožnov

GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl.13 a čl. 14  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679
 

V tomto dokumentu jsou informace, jak obec Rožnov zpracovává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, obchodních partnerů, účastníků řízení a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku  jako správce v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1.KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Název obce Obec Rožnov
Sídlo Rožnov čp. 72, 551 01 Rožnov
46744941
Datová schránka ppqb7sm
Kontaktní osoba Zbyněk Procházka – starosta obce
Kontaktní telefon 491 816 771
Kontaktní e-mail obec@obecroznov.cz
Web http://www.obecroznov.cz

 

2.KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno Tomáš
Příjmení Urban
Společnost Softbit software, s.r.o.
Kontaktní telefon 603 449 244
Kontaktní e-mail tomas.urban@softbit.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém minimálním rozsahu na základě právního titulu, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné
moci. Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

4.OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY V PŘÍPADĚ, ŽE ZPRACOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ PRO ÚČELY OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE ČI TŘETÍ STRANY 

Obec Rožnov nezpracovává žádné osobní údaje občanů, návštěvníků, účastníků řízení, klientů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

5.PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jako správce zpracováváme osobní údaje pro s plnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje, případy, kdy jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat např. orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům.

6.PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ 

V rámci činnosti správce obce při výkonu veřejné správy "vlastní působnosti" samosprávy nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

7.DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Veškeré dokumenty, které byly obci Rožnov doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě.  Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem-Spisový a skartační řád.

8.ZDROJ ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Obec Rožnov získává osobní údaje občanů, návštěvníků, klientů, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě podání žádostí, stížností, podnětů, sdělení a jiných podání)

b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech soudních řízení aj.)

c) z veřejných zdrojů (provozovaných veřejnou institucí) v případech, kdy je obec v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)

d) obec Rožnov neopatřuje osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě, které fungují na základě soukromé iniciativy.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Proč má subjekt údajů práva?

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů (fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem a subjektem údajů. 

Jaká je lhůta, do kdy musí správce reagovat na podanou žádost subjektu údajů?

Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

  • Právo na informace

  • Právo na přístup k osobním údajům

  • Právo na opravu a doplnění

  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  • Právo na omezení zpracování

  • Právo na přenositelnost údajů

  • Právo vznést námitku

  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování 

  • Právo podat stížnost

Počet obyvatel

1. písemná zmínka

2 části obce

SDH